kashkay family
ken kru kaz

bioqrafiya::Çingiz Kaşkay

  

Çingiz Mirəli oğlu Kaşkay

geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

 

 

Çingiz Mirəli oğlu Kaşkay 1941-ci il iyulun 31-də Bakıda anadan olub. 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirib. 1962-ci ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunda (hazırki AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu) fəaliyyətə başlayıb. 1967-ci ildə “Alunitlərin əmələ gəlməsinin fiziki-kimyəvi şəraiti” mövzusunda namizədlik, 1975-ci ildə isə “Alunit qrupu və onun struktur analoqları” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edib. Alim eksperimental yolla alunitlərin və onların struktur analoqlarının əmələgəlmə şəraitlərini öyrənib, ilk dəfə müxtəlif növ alunit qrupu minerallarını sintez edib, onların termodinamiki parametrlərini təyin edib, fasiləsiz termik analiz üçün yeni üsul və cihazlar işləyib hazırlayıb. O, eksperimental və tətbiqi geokimya sahəsindəki tədqiqatlarında təbii proseslərin modelləşdirilməsinin riyazi üsullarından geniş istifadə edib.
Alim 1978-1991-ci illərdə Geologiya İnstitutunda Filiz yataqlarının geokimyası və mineralogiyası laboratoriyasının və Geokimya şöbəsinin rəhbəri vəzifələrində çalışıb. O 1992-ci ildən - 2003-cü ilədək dövr ərzində Türkiyədə (İstanbul) müxtəlif innovasiya layihələri üzərində habelə Simtel şirkətinin MDB ölkələrindəki layihələrində iştirak etmişdir. Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Geologiya İnstitutunda işini bərpa etmiş və ölkədə müalicəvi vulkan palçıqlarının tədqiqində və populyarlaşdırılmasında aktiv iştirak etmişdir. 2012-ci ildən Metallogeniya şö¬¬¬¬¬bə¬¬¬sinin əsasında yaradılmış Filiz və qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və geokimyası şöbəsinə rəhbərlik edib.
Azərbaycanda ilk dəfə təməli qoyul¬muş ekoloji təhlükəsiz geotexnologiya elm sahəsinin inkişafı və bu elmin tətbiq sahəsi olan filizlərdən nəcib metalları zərərsiz məh¬lul¬larla bilavasitə yer altında yuyulub çı¬xara biləcək üsulların işlənilməsi istiqamə¬tində tədqiqatlar Çingiz Kaşkayın rəhbərliyi ilə yerinə yetirilib. Bu istiqamətin inkişafı Nazirlər Kabineti¬nin xüsu¬si sərəncamı ilə dəstəklənib.
Ç.Kaşkayın elmi rəhbərliyi ilə Azərbaycanda ilk dəfə qızıl və onu müşayiət edən ele¬mentlərin filizlərdən çıxarılması üçün ekoloji zərərsiz yeral¬tı aşındırma texnologiyası üzrə elmi-tədqiqat işləri apa¬¬¬¬¬rılıb. Həmçinin kom¬püter və eksperimental mo¬¬¬delləşdirmədən isti¬fadə edilərək seçilən hər bir yatağın filizlərin¬dən qızılı və onu mü¬şayiət edən elementləri çıxara biləcək ən optimal texnoloji rejimlər aş¬kar edilib. Texnoloji prosesləri bila-vasitə yataq üzərində aparmaq məqsədilə “Mo¬bil pilot kompleksi” yaradılması da alimin rəhbərliyi ilə reallaşmış və yerin altında yuyu¬cu məhlulların hərəkətini istiqamətləndirən və təmzimləyən yeni texnoloji üsul üzrə pa¬tent alınıb.
Alim əməkdaşları ilə birlikdə Prezident yanında Elmin İnkişafı Fondunun “Gәdәbәy filiz sa¬hә¬sindә zә¬rәr¬siz xlorit metodu ilә geo¬tex¬noloji işlәrin apa¬rılmasının araşdırıl¬ması” mövzu¬sun¬da qrant layihəsini yerinə yetirib, nəti¬cə¬də Gədəbəy filiz sahəsində və Azərbay¬canın başqa bu tip yataqlarında tətbiq oluna biləcək klassik sianid texnologi¬yasından geri qalmayan, hətta bəzi parametr¬lərə görə on¬dan üstün olan xlorit texnologiyası işlənil¬ib.
O, filizlərdən və filiz tullantılarından sənaye əhəmiyyətli metalların membran texnologiyası əsasında çıxarılması üsullarının işlənilməsi istiqamətində apardığı son tədqiqatlar nəticəsində sənaye əhəmiyyətli elementlərin səmərəli yolla əldə edilməsinə imkan yaradan 2 innovativ təklif irəli sürülmüşür ki, bu innovasiyaların dağ-mədən və kimya texnologiyası sənayesində istifadəsi nəzərdə tutulur. O palçıq vulkanlarının və vulkanik palçığının faydalı xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində fəal iştirak etmişdir.
Geoloq alim 100-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 7 monoqrafiyanın, ona Azərbaycanda, habelə ABŞ-də, Kanadada, Almaniyada, Fransada və İsveçrədə patentlənmiş 23 ixtira məxsusdur. Onun rəhbərliyi altında 4 elmlər namizədi hazırlanıb.


Çingiz Mirəli oğlu Kaşkay 21 Iyun 2020 ildə, 79 yaşında Bakı şəhərinda vəfat etmişdir

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kaşkay Çingiz Mirəli oğlunun elmi işlərinin SİYAHISI

 

 

No.

İşin adı

İşin növü

Nəşriyyat, jurnal və s.adı

Həmmüəlliflər

1

2

3

4

6

1

Минералогия Гейдаринского месторождения хромитов

 

Məqalə

Уч.зап.АГУ,сер. Геол-географ, №5, 1964

-

2

Интерпретация диаграммы привноса-выноса компонентов для Загликского месторождения алунитов Азербайджана

Məqalə

Уч.зап.АГУ,сер. Геол-географ, №6, 1966

-

3

 

О синтезе Алунита

 

Tezis

Материалы конф.по околорудному метасоматизму, Ленинград, 1966

-

4

Термодинамические расчеты реакций алунитообразования

 

Məqalə

Изв.АН Азерб.ССР, сер.Наук о Земле, №2, 1967

-

5

 

Исследование условий синтеза алунита

 

Tezis

Сб. «Проблемы метасоматизма» Труды 11 конф.по околорудн. Метасом. Изд Недра, 1970

-

6

Устройство для термовесового анализа

 

Müəlliflik şəhadətnaməsi

Авт.свидетельство №.405062, 1970

-

7

Некоторые вопросы генетической связи алунитизации с Дашкесанским интрузивом

 

Məqalə

Изв.АН Азерб.ССР, сер.Наук о Земле, №2, 1970

-

8

Экспресс-метод расчета привноса -выноса компонентов при метасоматизме

 

Məqalə

Изв.АН Азерб.ССР, сер.Наук о Земле, №5-6, 1971

Мустафазаде Б.В.

9

Экспресс-метод расчета привноса -выноса компонентов при метасоматизме с применением ЭВМ

 

Tezis

Сб. «Метасоматизм и рудообразование» Л., 1972

Мустафазаде Б.В.

10

Физико-химические условия алунитообразования

 

Monoqrafiya

Изд. Элм, 1972

-

11

Механизм реакций образования и термодинамическая модель устойчивости минералов группы алунита и его структурных аналогов

 

Tezis

IX Всес. Сов. по эксп. и техн. минер. и петрог.

Тезисы докладов.

Иркутск. 1973

-

12

Некоторые особенности термического разложения алунита и его структурных аналогов

 

Tezis

V Всес. сов. по терм. анализу.

Тез. докладов.

Новосиб. 1978

Кашкай М.А.,

Бабаев И.А.

13

Оксоний в вулканических стеклах

 

Məqalə

Сб. «Минер. и руд. местор.,

Изд. «ЭЛМ», Баку, 1974

Махмудов Х.И.

14

Некоторые особенности термического разложения алунита

 

Məqalə

Сб. «Минер. и руд. местор.,

Изд. «ЭЛМ», Баку, 1974

Бабаев И.А.

15

О ярозите, содержащем стронций

 

Məqalə

Зап. ВМО, №4, 1974

Кашкай М.А.,

Бабаев И.А.

Махмудов С.А..

16

Определение DG ярозитов и их сульфидных аналогов

 

Məqalə

Геохимия, №5, 1975

Боровская Ю.Б.

Бабазаде М.А.

17

Моделирование на ЭВМ процессов минералообразования алунитового типа 

 

Məqalə

Изв.АН Азерб.ССР, сер.Наук о Земле, №6, 1975

Бабазаде М.А

18

Роль комплексных ионов в минералообразовании алунитового типа

Məqalə

Зап. ВМО, вып.5 1975

-

19

Кристаллохимические и термодинамические аспекты родства минералов группы алунита и его структурных аналогов

Məqalə

Геохимия, минералогия и петрография. София, №:5, 1976

-

20

Индиевые соединения с алунитовой структурой

 

Məqalə

Азерб.хим.ж., №3, 1976

Боровская Ю.Б

21

Группа алунита и его структурных аналогов

 

Monoqrafiya

Изд. «ЭЛМ» 1977

-

22

Способ дифференциального термического анализа

 

Müəlliflik şəhadətnaməsi

А/С № 1138729 от 17/10, 1977

Бабаев И.А.

23

Расчет изменений рН гидротермальных растворов при реакциях минералообразования

 

Tezis

Тезисы докладов I конф. молодых учёных Грузии,

Изд. Тбилисск. Университета, 1978

Рашидова Т.Н.

24

Различия термических кривых как функция изменений в структуре минералов

 

Məqalə

Материалы научной сессии, посвящённой 60-летию Великой Октябрьской революции Изд. «ЭЛМ», 1978

Бабаев И.А.

25

Фильтр для табачных изделий

 

Müəlliflik şəhadətnaməsi

Авторское свидетельство, No.792634, 1978

Махмудов Х.И.

Мамедов А.И.

Вейцлер В.Г.

26

Устройство для определения химического состава и растворимости локальных участков образца

Müəlliflik şəhadətnaməsi

Авторское свидетельство

№ 798584, 1978

Алиев А.А.

Ализаде Р.М.

27

О характере распределения ртути и сопутствующих элементов на западном фланге агятагского рудного поля

Məqalə

Изв.АН Азерб.ССР, сер. наук о Земле, №6, 1980

Насибов Т.Н.

Бабаев Ш.А.

Рамазанов В.Г.

Гейдаров Г.Д.

28

Программа «Модель реакции»

 

Məqalə

Государственный фонд алгоритмов и программ II004444, 1980

Рашидова Т.Н.

29

Модель изменения рН растворов при минералообразовании

 

Tezis

Тезисы и рефераты докладов I Всес. сов. «Физико-химическое моделирование в геохимии и петрологии»,

Иркутск, 1980

Рашидова Т.Н.

30

Способ поисков месторождений полезных ископаемых

 

Müəlliflik şəhadətnaməsi

Авторское свидетельство

- 1043578, 1980

-

31

Анализатор для геохимических поисков

 

Müəlliflik şəhadətnaməsi

Авторское свидетельство

№ 1043580, 1980

-

32

Анализатор для геохимических поисков

 

Müəlliflik şəhadətnaməsi

Авторское свидетельство

№ 1113766

05.02.1981

-

33

Параметры элементарной ячейки минералов группы алунита и его структурных аналогов

 

Məqalə

Минерал. сборник Тр. Азерб. Отд.

ВМО, вып.2, Баку, 1981

Махмудов С.А.

34

О перспективах курортно-санаторной специализации в развитии Кельбаджарского района

 

Məqalə

Народное хозяйство Азербайджана.

№6, 1981

Либерзон И.М.

35

Суммарный изотопный состав минеральных вод Азербайджана

 

Məqalə

«Изотопы в гидросфере». Тр.Всес. симпозиума. Талин, 1981

Гаджиев С.М.,

Тагиев И.И.

36

Карта минеральных вод Азербайджана

 

Məqalə

Труды научно-производственного совещания по охране и освоению минеральных источников Азербайджана, 1981

Гаджиев С.М.,

Мусаев А.А.,

Тагиев И.И.

37

Моделирование на ЭВМ реакций между раствором и минералами

 

Tezis

Тезисы докладов Междунар.симпозиума КОГЕОДАГА по автоматизированной обработке геологических данных, Баку, 1981

Рашидова Т.Н.

38

Устройство для дифференциального термического анализа

Müəlliflik şəhadətnaməsi

А/С № 1136066

1981

Бабаев И.А.

39

Устройство для дифференциального термического анализа

Müəlliflik şəhadətnaməsi

А/С № 1133208

1981

Бабаев И.А.

40

Новый минеральный источник в Кубинском районе

 

Məqalə

ДАН Азерб.ССР, №:2, 1982

Ализаде А.А.,

Ализаде Ак.А.,

Aхмедбейли Ф.С,

Гаджиев С.М.

41

Микрозондовые исследования вулканических стекол Азербайджана

Məqalə

Изв.АН Азерб.ССР, сер. Наук о Земле, №4, 1982

Махмудов Х.И.

42

Геохимия

 

Məqalə

Очерки по истории развития геологии в Азербайджане, Изд. «ЭЛМ», 1982

-

43

Новый метод экспресс анализа для атмо- и гидрохимических поисков

 

Tezis

Тезисы докладов II Всес. сов. «Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых»

Самарканд, 1982

Боровская Ю.Б,

Мамедов Е.Д.

44

Система автоматического моделирования на ЭВМ гидрогеохимических процессов

 

Tezis

Тезисы докладов IV Всес. симпозиума-семинара, Иркутск, 1982

Рашидова Т.Н.

45

Новый газо-жидкостной анализатор и перспективы его использования при поисках месторождений полезных ископаемых

 

Tezis

Тезисы докладов семинара «Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых

Боровская Ю.Б,

Мамедов Е.Д.

46

Анализатор газо-жидкостный

 

Müəlliflik şəhadətnaməsi

Авторское свидетельство на промышленный образец №15742, 29.11.1982

Абдуллаев Г.Б., Киреев Е.И.,

Луконин И.П.,

Денисов П.Г.

47

Термодинамические условия формирования главнейших типов минеральных вод водонапорных систем Азербайджана 

Məqalə

ДАН Азерб. ССР,

№12; 1983

Гаджиев С.М.,

Рашидова Т.Н.

48

Способ и устройство для дифференциального термического анализа

 

Müəlliflik şəhadətnaməsi

А/С № 3579908

24.05.84

Луконин И.П.,

Баишев А.А.

49

Геохимия и формирование минеральных вод Большого Кавказа

 

Məqalə

Сб. «Очерки по геологии Азербайджана»,

Баку, 1984

Гаджиев С.М.

50

Генетические типы и закономерности размещения алунитовых месторождений в Азербайджане

 

Tezis

Тезисы докладов конференции «Закономерности размещения и пути повышения эффективности освоения рудных месторождений». Ереван, 1984

Бабаев И.А.

51

Кольцевые структуры Талыша и вопросы их рудоносности

 

Məqalə

Изв.АН Азерб.ССР, сер.Наук о Земле, №5, 1984

Велиев М.М.

Ахундов Р.А.

Магеррамов Ф.С.

Масимов А.А.

Велиев З.А.

Мустафаев Ф.А.

52

Влияние дисперсности перлита на физико-механические свойства поливинилхлоридного линолеума

 

Məqalə

ДЕП ВИНИТИ

№ 5391-84

24.07.84

Мамедова Р.А.

Гаджиев Т.А.

Махмудов Х.И.

Садыхова Ф.Н.

Дадашева Ф.Л.

53

О некоторых возможностях использования термодинамического аппарата для выявления геохимических аномалий

 

Tezis

Тезисы доклада Всес. Сов. «Термодинамика в геологии» г.Суздаль 1985

Рашидова Т.Н.

54

Устойчивость алунитовых метасоматитов в гипергенных условиях и связанное с ними образование самородного железа и сульфидов

 

Tezis

Тезисы доклада Всес. Совещания «Термодинамика в геологии», г.Суздаль, 1985

Бабаев И.А.,

Рашидова Т.Н.

55

Цеолитизация вспученного перлита по экспериментальным данным

 

Məqalə

ДЕП ВИНИТИ

№1922-85

Дадашев Ф.Б.

 

56

Цеолитизация вулканического стекла в гидротермальных условиях

 

Tezis

Труды 4-го Болгаро-Советского симпозиума «Природные цеолиты», София, 1985

Дадашев Ф.Б.,

Сеидов А.Г

57

Применение перлита в качестве наполнителя олигомерной композиции

 

Məqalə

Аз. Хим журнал

№5, 1985

Ахмедов В.С.,

Махмудов Х.И.

58

К вопросу о комплексном подходе к термобарогеохимическим исследованиям условий метасоматического минералообразования (на примере минеральных месторождений Азербайджана)

Tezis

Материалы VII Всесоюзного совещания по термобарогеохимии и геохимии рудообразующих растворов, г.Львов, 1985

Азадалиев Дж.,

Курбанов Н.А.,

Рашидова Т.Н.

59

Пористый материал из вспученного цеолита

 

Məqalə

ДЕП ВИНИТИ

1986

Бабаев И.А.,

Дадашев Ф.Б.,

Агаев Н.,

Велиев М.М.

60

Термодинамическая устойчивость алунитовых метасоматитов

Məqalə

Изв.АН Азерб.ССР, сер. наук о Земле, №1, 1986

Бабаев И.А.

Рашидова Т.Н.

61

Информация ! Всесоюзного симпозиума «Термодинамика в геологии»

Məqalə

Изв.АН Азерб.ССР, сер. наук о Земле, №1, 1986

Рашидова Т.Н.

Бабаев И.А.

62

Многоэлектродный иономер

 

Müəlliflik şəhadətnaməsi

А/С № 1316394

8.02.87

-

63

Исследование алунитовых руд методом непрерывного термического анализа

 

Məqalə

АзХим журнал

№6, 1987

Бабаев И.А.,

Мамедов В.Ю.,

Луконин И.П.,

Баишев А.А.

64

Геохимия вулканогенных комплексов Талышской зоны

Tezis

Материалы семинара геол.геохимии и рудонос. М.Кавказа и Талыша,

Баку, 1987

Велиев М.М.,

Бабаева Г.Л.

Бабаев И.А.

Мустафаев Ф.А.

Бабаев Ш.А.

Мамедов Л.М.

65

Устройство для дифференциального термического анализа

Müəlliflik şəhadətnaməsi

А/С № 1450589,

1988

Мамедов В.Ю., Луконин И.П.,

Родин В.

Баишев А.А.

66

Способ дифференциального термического анализа

Müəlliflik şəhadətnaməsi

А/С No.1436041,

  1988

Мамедов В.Ю.

67

Градиентные геохимические поля с позиции термодинамики рудообразования

 

Tezis

Термодинамика в геологии. Тезисы докладов II Всесоюзного симпозиума том I, стр.171, г.Миас, 1968

Кантор С.М.

68

Анальцимит – новая находка для щелочной базальтоидной формации Талыша

 

Məqalə

Доклады АН АзССР

№1, 1988

Велиев М.М.,

Бабаев И.А.,

Рашидова Т.Н.,

Мустафаев Ф.А.

69

Составление геохимических карт концентрирования элементов в Талышской зоне с применением ЭВМ и их геологическая интерпретация

Tezis

Оценка перспектив рудоносности

Тезисы доклада Всес. Петрол.симп.

Ленинград, 1988

стр.32-33

Велиев М.М.,

Корнева А.Р.,

Бабаев И.А.

70

О кинетике разложения вулканических стекол

 

Məqalə

ВИНИТИ Деп.

14-15-В 88,1988

Дадашев Ф.Б.

71

Синтез минералов группы алунита и его структурных аналогов

 

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, 1973

Боровская Ю.Б,

Ализаде Р.М.

72

Разработка физико-химических экспресс методов определения продуктивных зон и подсчета запасов месторождений полезных ископаемых

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, 1974

Кашкай М.А.,

Бабаев И.А.,

Бабазаде М.

73

Температурные условия образования минералов

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, 1975

Коллектив авторов

74

Составить поэлементные геохимические карты Азербайджана в масштабе

1:500 000

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, 1980

Мартиросян Р.А.,

Боровская Ю.Б, Алиев А.А.,

Панахи К.А.

75

Карта минеральных вод Азербайджана в масштабе

1:500 000

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, 1980

Гаджиев С.М.,

Тагиев и.,

Ализаде С.А.,

Мусаев А.А.

76

Создание банка геохимических данных и обработка их на ЭВМ для выдачи научных и практических рекомендаций

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, 1980

Бабаев И.А.

Рашидова Т.Н.

77

Разработать экспресс-метод и аппаратуру для атмохимических поисков полезных ископаемых

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, 1982

Боровская Ю.Б,

Мамедов Э.Д.

78

Разработать гидрогеохимические критерии поисков месторождений сероводородных вод и вод типа «Нафтуся» на юго- восточном Кавказе

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, 1982

Гаджиев С.М.,

Мамедов Э.Д.

79

Анализ и комплексная оценка гидроминеральных ресурсов западного побережья Каспийского моря Азерб.ССР

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, м Союз курорт проект ВЦСПС

1984

Гаджиев С.М.,

Боровская Ю.Б

Мамедов Э.Д.,

 

80

Составить краткую историю геологических исследований в Азербайджане

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, 1985

Коллектив авторов

81

Разработать петрохимические и минералого-геохимические критерии прогнозирования цветных и редких элементов Горного Талыша

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, 1985

Велиев М.И.,

Бабаев И.А.

Бабаев Ш.А.

Бабаева Г.Д.

Мамедов М.М.

82

Разработать геохимические критерии поисков медно-колчеданных руд Кедабекского района

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, 1987

Азадалиев Д.,

Курбанов Н.

83

Геолого-петрографические аспекты магматических и рудных формаций Азербайджана

 

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, 1987

Коллектив авторов

84

Разработать комплекс программ автоматизированной обработки и интерпретации петролого-геохимической информации

 

Hesabat

Отчет фонды Ин-та геол. АН Аз.ССР, 1988

Рашидова Т.Н.,

Бабаев И.А.,

Бабаева Г.Д.,

Кантор С.А.

85

Gas –liquid Analyzer

 

Patent

US Patent

4353789

1982

 

86

Gas –liquid Analyzer

 

Patent

Canadian Patent

1170721

1984

 

87

Verfahren und Einrichtung zur Durchfuhrung der Differential Thermoanalyse

 

Patent

Offenlegungs schriff

DK 3337133 A1

Deutsches

Patentaut 4.10.

1984

 

88

Analyseur gaz-liquide

 

Patent

Brevet D`invention

2531 221

Paris 1985

 

89

Continuous thermoanalysis: the essence of method and equipment

 

Məqalə

Thermochimica

Acta 96

1985

 

90

Procede d’analyse thermique differentielle et dispositif pour sa mise en deuvre

 

Patent

Brevet 1986

D`invention

2543 683

1986

 

91

Verfahren zur Differential-Thermoanalyse und Einrichtung zu dessen Dirchfuhhrung

 

Patent

SCHWEIZERIS-

CHEWEIDGENOS-

SENSCHAFT

CH 660795 A5

15.06.1987

 

92

Verfahren und Einrichtung xur Thermischen

 

Patent

Patentschrift

DE 3337133 C2

Veroffentlichungstag der

Patenterteilung

3.9.1987

 

93

Principal theoretical and technical concepts of continuous thermal analysis

 

Məqalə

IV European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, Jena,

GDR, Friedrich Schiller University workbook, 1987

 

94

Способ обработки облицовочных плит из природных карбонатных пород

Müəlliflik şəhadətnaməsi

Патент №: 1766891

1991

Зейналова С.А.

95

Rusça-Türkçe teknik sözlük

 

Monoqrafiya

Global Yayıncılık, İstanbul, 1996

-

96

Лечение болезней кожи природными факторами Азербайджана

Monoqrafiya

Kitab Aləmi nəşriyyatı Bakı, 2003-ci il

Эфендиева Ф.М., Агакишиев Д.Д., Фараджев З.Г.

97

Новые методы грязелечения длительно текущих урогенитальных и кожных заболеваний

Monoqrafiya

Азернешр Баку, 2003

Фараджев З.Г., Эфендиева Ф.М., Самедов П.А.

98

Mud volcanoes – potential sources of some valuable elements

 

Tezis

“Bor madenleri” Uluslararası konfrans, Türkiye, 2004

Бабаев Н.И.

99

Curative volcanic mud`s serving human health

Monoqrafiya

Peloid Ltd Co. 2005

-

100

Дегазация земли как следствие геодинамических процессов

Tezis

Дегазация земли, Геофлюиды, нефть и газ, парагенезисы в системе горючих ископаемых. М. 2006

Ахвердиев А.Т.

101

Перспективы применения новых природосберегающих геохимических технологий для добычи металлов из месторождений и рудопроявлений Азербайджана

Məqalə

Научное наследие академика М.А.Кашкая

Nafta-Press neshriyat, Baku, 2007

-

102

О возможности применения технологии выщелачивания золота на месте залегания руд месторождения Тулаллар в Гекгельском районе Азербайджана

Məqalə

Горно-геологический журнал, Казахстан, №.4, 2011

 

Керимов Р.Б., Агаев А.Н., Амиров А.С., Кашкай Е.А.

103

Filizdaşıyan qatdan  metalların  yeraltında yuyulub çıxarılması üsulu

Patent

AR Patenti, İ 2012 0089 2012

Kərimov R.B., Ağayev Ə.N.

104

К вопросу о применении технологии извлечения золота на месте залегания руд на примере Тулалларского месторождения Малого Кавказа (Азербайджан)

 

 

Məqalə

Всероссийская научно-практическая конференция «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России», г. Иркутск, март, 2012

Керимов Р.Б., Агаев А.Н., Амиров А.С., Кашкай Е.А

105

Технологическая минералогия.

Məqalə

Сборник «Актуальные вопросы прикладной геологии». Изд. «Nafta-Press» 2013, 291-365

Х.А.Али-заде, Х.И.Махмудов, Э.Н.Эфендиева

106

Исследование перколяционного выщелачивания ценных компонентов из хвостов обогащения Дашкесанского горно-обаготительного комбината.

Məqalə

Kimya problemləri. No.1 (14) 2016

Гейдаров А.А., ГулиеваА.А..,

Курбанзаде Г.А.,

Махмудов М.К., Джафаров З.Р.

107

О возможности выщелачивания ценных металлов из хвостов железорудного производства в комплексе с другими полезными ископаемыми Дашкесанского рудного узла

Məqalə

AMEA Öəbərlər, Yer elmləri, No.1-2, 2016

Гейдаров А.А.,